Japanese Lamp

Koushik routh koushik routh lamp lookdev
Koushik routh japanese lamp 04

Modeling, texturing, Look Dev.